Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Divyashop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbod dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Divyashop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Divyashop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden

Artikel 2. Aanbod / overeenkomst

2.1 Ieder aanbod van Divyashop is vrijblijvend en Divyashop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Divyashop. Divyashop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Divyashop dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Betaling kan geschieden via iDEAL online bankieren, Bancontact, Paypal of Sofortbanking.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Divyashop.

3.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Divyashop te melden.

Artikel 4. Levering

4.1 Voor artikelen die op voorraad zijn geldt een levertijd tot vijf (5) werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Divyashop u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Divyashop overeen te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.

4.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Divyashop kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Divyashop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Divyashop is het vermenigvuldigen, kopiëren en/of afdrukken (van delen) van (gedownloade) documenten, bestanden, teksten, en/of fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.

6.2 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Divyashop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.3 Divyashop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourneren / Recht van retour 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Divyashop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per email gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Divyashop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (14) werkdagen na aflevering aan Divyashop te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.

Artikel 8. Garantie

8.1 Divyashop garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.

8.2 De onder lid 8.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering van het betreffende product.

8.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Divyashop de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Divyashop vervangen of zorg dragen voor herstel.

8.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Divyashop koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor dit product niet bestemd is.

8.5 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie

9.1 Voor miscommunicatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Divyashop dan wel tussen Divyashop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Divyashop, is Divyashop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Divyashop.

9.2 We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Divyashop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Divyashop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Divyashop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan Divyashop schriftelijk opgave doet van een adres, is Divyashop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Divyashop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Divyashop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Divyashop deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Divyashop in strijd mocht(en) zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Divyashop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Divyashop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

× Contact